Từ điển Dict9
EV

pietism Tiếng Anh là gì?

ENpietism
Danh từ
lòng mộ đạo, lòng ngoan đạo quá đáng; sự làm ra vẻ ngoan đạo