Từ điển Dict9
EV

piety Tiếng Anh là gì?

ENpiety
Danh từ
lòng sùng đạo; hành động sùng đạo
filial piety
lòng hiếu thảo