Từ điển Dict9
EV

piezochemistry Tiếng Anh là gì?

ENpiezochemistry
Danh từ