Từ điển Dict9
EV

piffle Tiếng Anh là gì?

ENpiffle
Danh từ
(khẩu ngữ, nghĩa xấu)
chuyện tào lao
you're talking piffle!
anh chỉ nói tào lao!