Từ điển Dict9
EV

pigeon's milk Tiếng Anh là gì?

ENpigeon's milk
Danh từ
sữa bồ câu (chất nhuyễn trắng như sữa, bồ câu mớm cho con)