Từ điển Dict9
EV

pigeon-breast Tiếng Anh là gì?

ENpigeon-breast
Danh từ
ngực nhô ra (như ức bồ câu)