Từ điển Dict9
EV

pigeon-breasted Tiếng Anh là gì?

ENpigeon-breasted
Tính từ
có ức bồ câu (do xương ức dị dạng và nhô ra)