Từ điển Dict9
EV

pigeon-hearted Tiếng Anh là gì?

ENpigeon-hearted
Tính từ
nhút nhát, sợ sệt