Từ điển Dict9
EV

pigeon-house Tiếng Anh là gì?

ENpigeon-house
Danh từ
chuồng bồ câu