Từ điển Dict9
EV

piggish Tiếng Anh là gì?

ENpiggish
Tính từ
(nghĩa xấu)
như lợn (bẩn thỉu, ăn nhiều)