Từ điển Dict9
EV

piggishness Tiếng Anh là gì?

ENpiggishness
Danh từ
tư cách như lợn