Từ điển Dict9
EV

pigmental Tiếng Anh là gì?

ENpigmental
Tính từ
(sinh vật học) (thuộc) chất sắc, (thuộc) sắc tố (của tế bào)