Từ điển Dict9
EV

pigmy Tiếng Anh là gì?

ENpigmy
Danh từ
xem pygmy