Từ điển Dict9
EV

pigpen Tiếng Anh là gì?

ENpigpen
Danh từ
(Mỹ)
chuồng lợn, chuồng heo