Từ điển Dict9
EV

pigskin Tiếng Anh là gì?

ENpigskin
Danh từ
da lợn (đã thuộc)
a pigskin briefcase
cái cặp bằng da lợn