Từ điển Dict9
EV

pigsticking Tiếng Anh là gì?

ENpigsticking
Danh từ
sự săn lợn rừng (bằng lao, xà mâu...)
sự chọc tiết lợn; nghề chọc tiết lợn