Từ điển Dict9
EV

pigtail Tiếng Anh là gì?

ENpigtail
Danh từ
đuôi sam, bím tóc
thuốc lá quần thành cuộn dài