Từ điển Dict9
EV

pigwash Tiếng Anh là gì?

ENpigwash
Danh từ
nước gạo vo, nước rửa bát