Từ điển Dict9
EV

pilchard Tiếng Anh là gì?

ENpilchard
Danh từ
(động vật)
cá xac đin biển Manche