Từ điển Dict9
EV

pilewort Tiếng Anh là gì?

ENpilewort
Danh từ
(thực vật học) cây bạch khuất