Từ điển Dict9
EV

piliferous Tiếng Anh là gì?

ENpiliferous
Tính từ
(thực vật học) có lông