Từ điển Dict9
EV

pillow-block Tiếng Anh là gì?

ENpillow-block
Danh từ
(kỹ thuật) ổ đỡ, ổ tì; đệm, gối tựa