Từ điển Dict9
EV

pillow-sham Tiếng Anh là gì?

ENpillow-sham
Danh từ
mặt gối rời; khăn phủ gối