Từ điển Dict9
EV

pillule Tiếng Anh là gì?

ENpillule
Danh từ
viên thuốc nhỏ; viên tròn