Từ điển Dict9
EV

pilose Tiếng Anh là gì?

ENpilose
Tính từ
(sinh vật học) có nhiều lông, đầy lông lá