Từ điển Dict9
EV

pilot-light Tiếng Anh là gì?

ENpilot-light
Danh từ
(cách viết khác pilot-burner)
ngọn lửa duy trì thường xuyên (ở bếp ga…, khi bật ga thì truyền lửa cho cháy một mỏ ga lớn hơn)