Từ điển Dict9
EV

pilot-print Tiếng Anh là gì?

ENpilot-print
Danh từ
(nhiếp ảnh) ảnh in th