Từ điển Dict9
EV

pilular Tiếng Anh là gì?

ENpilular
Tính từ
(thuộc) thuốc viên tròn; giống thuốc viên tròn