Từ điển Dict9
EV

pily Tiếng Anh là gì?

ENpily
Tính từ
có lông tơ
có tuyết (nhung, thảm dệt...)