Từ điển Dict9
EV

pimelode Tiếng Anh là gì?

ENpimelode
Danh từ
(động vật học) cá nheo