Từ điển Dict9
EV

pimento Tiếng Anh là gì?

ENpimento
Danh từ
(số nhiều pimentos)
(cách viết khác allspice) ổi tiêu (cây; quả dùng làm gia vị)
(cách viết khác pimiento) ớt (cây, quả)