Từ điển Dict9
EV

pimp Tiếng Anh là gì?

ENpimp
Danh từ
(cách viết khác pander) kẻ dắt khách làng chơi
lão chủ gái điếm
Động từ
dắt khách làng chơi (cho nhà chứa, cho gái điếm)