Từ điển Dict9
EV

pimpernel Tiếng Anh là gì?

ENpimpernel
Danh từ
(thực vật)
cây phiền lộ