Từ điển Dict9
EV

pimping Tiếng Anh là gì?

ENpimping
Tính từ
nhỏ bé, nhỏ mọn
ốm yếu