Từ điển Dict9
EV

pimpled Tiếng Anh là gì?

ENpimpled
Tính từ
có mụn
a pimpled back
lưng có mụn