Từ điển Dict9
EV

pinaster Tiếng Anh là gì?

ENpinaster
Danh từ
(thực vật học) cây thông biển