Từ điển Dict9
EV

pince-nez Tiếng Anh là gì?

ENpince-nez
Danh từ
(số nhiều không đổi)
kính cặp mũi (không có gọng)