Từ điển Dict9
EV

pincer attack Tiếng Anh là gì?

ENpincer attack
Danh từ ((như) pincers)
(quân sự) cuộc tấn công gọng kìm ((như) pincer attack)