Từ điển Dict9
EV

pincer movement Tiếng Anh là gì?

ENpincer movement
Danh từ
(quân sự)
cuộc vận động gọng kìm