Từ điển Dict9
EV

pincers Tiếng Anh là gì?

ENpincers
Danh từ số nhiều
cái kìm ((như) a pair of pincers, pinchers)
càng cua, càng tôm
(quân sự),(như) pincers_movement, pincers_attack