Từ điển Dict9
EV

pincers attack Tiếng Anh là gì?

ENpincers attack
Danh từ ((như) pincers)
(quân sự) cuộc tấn công gọng kìm ((như) pincer attack)