Từ điển Dict9
EV

pinna Tiếng Anh là gì?

ENpinna
Danh từ, số nhiều pinnae /'pini:/
(giải phẫu) loa tai
(động vật học) vây (cá)
(thực vật học) lá chét (của lá kép lông chim)