Từ điển Dict9
EV

pinnace Tiếng Anh là gì?

ENpinnace
Danh từ
xuồng cặp bờ (chở trên tàu thủy, dùng để đưa khách lên bờ, bốc dỡ hàng…)