Từ điển Dict9
EV

pinnated Tiếng Anh là gì?

ENpinnated
Tính từ
(thực vật học) hình lông chim (lá)