Từ điển Dict9
EV

pinner Tiếng Anh là gì?

ENpinner
Danh từ
mũ có dải (bịt tai...)