Từ điển Dict9
EV

pinnothere Tiếng Anh là gì?

ENpinnothere
Danh từ
(động vật học) ốc mượn hồn