Từ điển Dict9
EV

pinny Tiếng Anh là gì?

ENpinny
Danh từ
(khẩu ngữ)
như pinafore
a kitchen pinny
áo choàng [mặc khi] làm bếp