Từ điển Dict9
EV

pinochle Tiếng Anh là gì?

ENpinochle
Danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) lối đánh bài pinooc