Từ điển Dict9
EV

pinocle Tiếng Anh là gì?

ENpinocle
Danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) lối đánh bài pinooc