Từ điển Dict9
EV

pint Tiếng Anh là gì?

ENpint
Danh từ
panh (đơn vị đo lường bằng 0,568 lít ở Anh, 0,473 lít ở Mỹ) vại
a pint of beer
một vại bia
put a quart into a pint pot
xem quart